1. Leverantörens skyldigheter

1.1 Leverantören ska tillse funktionen av mjukvaran. Uppdateringar ska företrädesvis göras nattetid, eller annars när Beställarens verksamhet inte är öppen.

1.2 Vid felaktigheter i mjukvaran är Leverantören skyldig att åtgärda detta inom rimlig tid.

1.3 Leverantören ska ombesörja en supportfunktion dit Beställaren kan ringa eller mejla sina eventuella frågor. Leverantören ska tillse att Beställaren erhåller återkoppling senast nästkommande arbetsdag om inte särskilda skäl föranleder annat.

1.4 Om Beställaren anmäler hårdvarufel till Leverantören, ska Leverantören omgående genomföra en felsökning, och om felet inte går att åtgärda beställa en ny skärm till Beställaren om Beställaren så önskar. Se vidare i punkt 1.3.
Beställarens skyldigheter

2.1 Beställaren ska tillse att internetuppkoppling, system och elanslutning görs.

2.2 Beställaren ska själv ombesörja installation av skärmen. Med det avses att koppla upp den mot internet, koppla mot systemet och ansluta den till el.

2.3 Skulle en skärm eller annan hårdvara relaterad till Tjänsten allvarligt skadas ska Beställaren anmäla detta till Leverantören på anvisad mailadress (info@payatt.store). Beställaren ska, i samband med att Beställaren önskar ny skärm, betala en självrisk om femtonhundra (1 500) SEK per skärm.

2.4 Beställaren ska använda Tjänsten i enlighet med detta Avtal och övriga anvisningar från Leverantören.

2.5 Beställaren står för de ev. anslutningskostnader som tillkommer från beställarens kassasystemsleverantör.

2.6 Beställaren ansvarar för att denne har rättigheter till att agera i enlighet med Avtalet och 2.8 samt att detta fungerar ändamålsenligt.

  1. Immateriella rättigheter och varumärke

3.1 Avtalet innehåller immateriella rättigheter såsom, men inte uteslutande, mjukvaran i hårdvaran liksom systemet där Beställaren får tillgång till statistik. Avtalet medför inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Beställaren. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Beställaren behålls av Leverantören.

3.2 Beställaren får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera Beställarens rättigheter enligt licensen till någon tredje part.

3.3 Detta innebär också att Beställaren inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller om Beställaren inhämtat Leverantörens föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

3.4 Vid misstanke om intrång i Leverantörens immateriella rättigheter ska Beställaren så snart som möjligt meddela Leverantören detta.

3.5 Leverantören är inte ansvarig för intrång i tredje parts immateriella rättigheter som uppkommer genom Beställarens användning av Tjänsten. Sådant ansvar ligger hos Beställaren som måste se till att användningen av  var Leverantörens (inkluderade men inte bara) varumärken görs lagligt.

3.6 Rätten och skyldigheten att använda varumärken och andra immateriella rättigheter enligt Avtalet gäller endast under Avtalets giltighetstid.

  1. Sekretess

4.1 Parterna förbinder sig att inte avslöja innehållet i Avtalet för obehöriga vare sig under eller efter Avtalets giltighetstid. Parterna ska också vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen inte avslöjas.

4.2 Obehörig betyder sådana personer som Parterna inte behöver berätta för, i andra fall än de som måste meddelas för att Parterna ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet eller annan lag.

  1. Personuppgiftshantering

5.1 Leverantören är  personuppgiftsansvarig för uppgifterna relaterade till Tjänsten och hanterar dessa i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören behandlar även Beställarens personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Leverantörens personuppgiftspolicy återfinns på www.payatt.store/integritetspolicy.

5.2 Beställaren kommer inte att kunna se några personuppgifter tillhörande sina medlemmar under avtalstiden. Överföring av kopia på data till Beställaren kan komma att ske vid avtalsslut under förutsättning att kraven för regelefterlevnad uppfylls.

5.3 Skulle personuppgifter behöva delas antingen mellan Leverantören och Beställare, alternativt mellan Leverantören och tredje part kommer nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.

5.4 I relationen mellan Leverantören och Beställare hanterar Leverantören Beställarens personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. För att kunna fullgöra uppdraget hanterar Leverantören

exempelvis följande personuppgifter.

– Namn

– Personnummer

– Adress

– E-postadress

– Telefonnummer

– Övrig information

5.5 I övrigt hanterar Leverantören Beställaren information i enlighet med den integritetspolicy som återfinns på www.payatt.store/integritetspolicy. Vid frågor, kontakta Bolaget på info@payatt.store

  1. Force Majeur

6.1 En Part är inte ansvarig för förseningar eller förluster på grund av omständigheter som Parten inte har kontroll över och som väsentligt hindrar fullgörandet av skyldigheten i fråga, eller som gör att uppfyllandet av skyldigheten inte är ekonomiskt motiverad.

6.2 En Part som berörs av en sådan händelse ska meddela den andra Parten så snart som möjligt. Om möjligt ska Parten ge den andra Parten information om hur länge sådana omständigheter förväntas råda. Parten är också skyldig att försöka minimera skadorna från en sådan händelse.

  1. Lag och tvister

7.1 Parterna ska gemensamt, i gott samarbete och i all välmening, försöka lösa de eventuella problem som uppstår genom detta Avtal. Om det inte är möjligt att lösa problemet inom sextio (60) dagar ska domstol avgöra frågan.

7.2 Endast svensk lag gäller för detta avtal.

7.3 Tvister om detta avtal ska avgöras i svensk lag i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

7.4 Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig, ska hela avtalet inte anses ogiltigt.

7.5 I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar Leverantören inte gentemot Beställaren eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med detta Avtal eller användandet av Tjänsten.

7.6 Beställaren ska ersätta och hålla Leverantören (och dess anställda, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) fria från alla krav, inklusive juridiska kostnader, som gjorts av en tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot detta Avtal, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

7.7 Leverantören ansvarar aldrig för någon skada, direkt eller indirekt, som sker i och med felaktig användning av Tjänsten. Sådan felaktig användning kan bestå i att inte följa detta Avtal eller i övrigt inte följa anvisningar från Leverantören.

7.8 Leverantören garanterar ingen ökning av kunder eller försäljning till Beställaren i och med detta Avtal.

Intresserad av en Kostnadsfri Demo?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig